Monday 06-NovThursday 09-Nov
  
Tuesday 06-NovFriday 09-Nov
  
Wednesday 06-NovSaturday 09-Nov
  
Sunday 09-Nov